Sfinte Apostole Simone, cel ce de dumnezeiască dragoste te-ai umplut şi prin viaţa ta cea sfântă şi prin sfârşitul tău de chinuri muceniceşti, batjocoriri şi moarte ai primit, ţie Sfinte cu umilinţă şi cu căldură, înălţându-ne gândurile, ne rugăm caută din înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde alături de Stăpânul şi Domnul nostru Hristos sălăşluire veşnică ti-ai dobândit, izbăveşte de la noi patimile, necazurile şi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti. Pe tine, cel ce ai îndrăznire la Maica Domnului, te rugăm mijloceşte pentru toţi cei ce au trebuinţă de milă şi ajutor. Ascultă rugăciunile noastre, fii nouă după nevoile noastre ale fiecăruia: celor neliniştiţi - liniştitor, celor asupriţi - apărător, celor în primejdii - izbăvitor, celor învăluiţi în păcate - îndreptător, bolnavilor -deplin vindecător, tinerilor - îndrumător şi luminător al minţilor, celor săraci - bogăţie neîmpuţinată şi tuturor celor ce se roagă ţie - grabnic ajutător. Roagă-te pentru noi, Sfinte Apostole, iubitorului de oameni Dumnezeu, să nu ne lase să rătăcim prin răspântiile păcatului, ci să ne lumineze mintea şi inima, cu lumina harului Său, pentru ca întăriţi fiind cu acest har, să ne învrednicim ca, în cealaltă parte a vieţii noastre să sălăşluim în lăcaşurile drepţilor. Sfinte Apostole Simone, ai propovăduit izbăvirea de sub păcat prin unirea cu Hristos, arătând că acela care nu este mânat de păcat, acela nu este robit de patimile sufleteşti şi trupeşti, pe tine dar te rugăm întăreşte-ne în această luptă a fiecăruia dintre noi cu patimile, încredinţându-ne prin ajutorul tău că nu suntem singuri. Sfinte Apostole, Tu, mirele cel din Cana Galileii, ocroteşte prin puterea ta toate familiile şi îndepărtează toate neînţelegerile vieţii casnice, ajută-i pe tinerii care doresc să întemeieze familii creştine să scape de orice legătură pusă asupra lor din răutate şi ură şi ascultă-i pe toţi cei ce se roagă pentru nuntă cinstită şi fără de păcat. Roagă-te lui Hristos, să trimită familiilor noastre harul Său, ca să înceteze cugetele noastre cele rele şi aprinde în noi evlavia primilor tăi credincioşi şi astfel să biruim meşteşugirile diavoleşti si făcându-ne părtaşi dumnezeiescului har, să ne întărim familiile noastre şi să sporim în viaţa cea neprihănită. Sfinte Apostole Simone, nădejdea credincioşilor noştri şi mijlocitorul nostru, apără-ne pe noi cei ce te cinstim pe tine şi nu încetăm a te ruga să domnească între noi pacea, unitatea şi înţelegerea; să fie între noi dragoste între păstori şi oi, între arhierei şi creştini, între clerici şi mireni, între întâistătători si supuşi; roagă-te Sfinte Apostole să se îndepărteze de la noi smintelile, tulburările, schismele - pentru că toate acestea sunt dăunătoare sufletelor, caselor noastre şi la toată obşteasca vieţuire creştinească. Te rugăm, Sfinte Apostole Simone, ca pe toţi cei pe care Dumnezeu ni i-a dat spre călăuzire, să-i ai întotdeauna spre mila ta cea îndurătoare, spre a gusta din slava cea neveştejită a sfinţilor şi drepţilor, în împărăţia lui Dumnezeu, cea gătită lor, după cuvântul Mântuitorului nostru IIsus Hristos, Căruia I se cuvine toată mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună şi Celui fără de început al Său Părinte şi Prea Sfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Său Duh, în vecii vecilor, AMIN.